• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Základné identifikačné údaje

  Názov školySúkromná základná škola, Dneperská 1, 040 12 Košice
  Adresa školyDneperská 1, 040 12 Košice
  Telefón+421 55 6744838
  E-mailszsdneperska@gmail.com
  WWW stránkawww.dneperska.sk
  Zriaďovateľ 

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Peter Ferenčák   
  ZRŠ    
  ZRŠ    
  ZRŠ    

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predseda  
  pedagogickí zamestnanci  
  ostatní zamestnanci  
  zástupcovia rodičov  
  zástupca zriaďovateľa  
  iní  

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 483

  Počet tried: 24

  Podrobnejšie informácie:
  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried34333222224
  počet žiakov577362745236475032483
  z toho ŠVVP   31337724
  z toho v ŠKD557360637    258

  § 2. ods. 1 c

  Zapísaní žiaci ZŠ

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021
   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov       

  § 2. ods. 1 d

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení        
  prijatí        
  % úspešnosti        

  § 2. ods. 1 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIOBPRCestujem po EurópeCMECZSDEJDopravná výchovaDRAENVETVFIGFJFYZGEG
  I. A               
  I. B               
  I. C               
  II.A1              
  II.B1,05              
  II.C1              
  II.D1              
  III. A1,39              
  III. B1,05              
  III. C1,14              
  IV. A1,12              
  IV. B1,42              
  IV. C1,48              
  V. A1,791,79    1,58       1,79
  V. B1,591,76    1,47       1,76
  V. C1,631,5    1,63       1,69
  VI. A1,742,05    2      2,262,26
  VI. B1,761,53    1,71      1,711,82
  VII. A22,41    2,18      2,412,05
  VII. B1,321,79    1,76      1,681,79
  VIII.A1,762,44    2,04     2,52,242,28
  VIII.B1,62    1,76     22,22,12
  IX. A1,562,25    2,13      2,52,13
  IX. B1,752,63    2      2,632,19

  TriedaGORGGPHRCHUVCHEILIIFVINFINPKMNKAJLNRLOHMUMAT
  I. A               
  I. B               
  I. C               
  II.A       1      1,18
  II.B       1      1
  II.C       1      1,21
  II.D       1      1
  III. A       1,11      1,33
  III. B       1,05      1,18
  III. C       1,09      1,23
  IV. A       1,2      1,48
  IV. B       1,17      1,38
  IV. C       1,32      1,4
  V. A   1,11   1,26      1,68
  V. B   1   1,12      1,82
  V. C   1   1,19      1,81
  VI. A   1,11   1,25      2,37
  VI. B   1   1,06      2,12
  VII. A   1,182,09  1,48      2,27
  VII. B   1,081,64  1,16      1,92
  VIII.A   1,122,08  1,17      2,24
  VIII.B   1,162,08  1,04      2,28
  IX. A    2,63         2,25
  IX. B    2,5         2,5

  TriedaNBVNRDNEJNJOBNOBVPCPPVCPRIPDAPAJPUBPVORGZRVA
  I. A               
  I. B               
  I. C               
  II.A            1,06  
  II.B            1,15  
  II.C            1,11  
  II.D            1  
  III. A         1,22     
  III. B         1     
  III. C         1,14     
  IV. A         1,16     
  IV. B         1,13     
  IV. C         1,24     
  V. A           1,26   
  V. B           1,06   
  V. C           1   
  VI. A    1,26          
  VI. B    1,18          
  VII. A   1,881,73          
  VII. B   1,391,36          
  VIII.A   2,82,12          
  VIII.B   1,331,72          
  IX. A   1,221,56          
  IX. B   1,61,94          

  TriedaRŠFRKSRFSRJRPYRAPSJLSPRSEETTPTEHTHDTSVTEVTKH
  I. A       1       
  I. B       1       
  I. C       1       
  II.A      1,181       
  II.B      1,351       
  II.C      1,531       
  II.D      1,061       
  III. A      1,281       
  III. B      1,271       
  III. C      1,361       
  IV. A      1,241       
  IV. B      1,51       
  IV. C      1,41       
  V. A      2,051   1,11   
  V. B      21   1   
  V. C      1,631   1,19   
  VI. A      2,321   1,21   
  VI. B      21   1   
  VII. A   2  2,091   1,1   
  VII. B   1,71  1,751   1   
  VIII.A   1,82  2,41   1   
  VIII.B   2,31  2,241   1,08   
  IX. A   2,86  21   1,25   
  IX. B   2,55  2,561   1,06   

  TriedaTKCTHFTMPTvMVLAVUMVYVZEM
  I. A        
  I. B        
  I. C        
  II.A        
  II.B        
  II.C        
  II.D        
  III. A    1,17   
  III. B    1,14   
  III. C    1,05   
  IV. A    1,16   
  IV. B    1,08   
  IV. C    1,28   
  V. A      1,26 
  V. B      1 
  V. C      1,25 
  VI. A      1,58 
  VI. B      1,24 
  VII. A      1,71 
  VII. B      1,28 
  VIII.A      1,25 
  VIII.B      1,28 
  IX. A      1,25 
  IX. B      1,44 

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  I. A181800
  I. B192000
  I. C191900
  II.A171700
  II.B202000
  II.C191900
  II.D171700
  III. A181800
  III. B222110
  III. C222200
  IV. A252500
  IV. B242400
  IV. C252500
  V. A191900
  V. B171700
  V. C161600
  VI. A191900
  VI. B171700
  VII. A222200
  VII. B252500
  VIII.A252500
  VIII.B252500
  IX. A161600
  IX. B161600

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  I. A18106259,00106259,0000,00
  I. B19119859,90119859,9000,00
  I. C1982043,1682043,1600,00
  II.A1766839,2966839,2900,00
  II.B2085442,7085442,7000,00
  II.C1989847,2689847,2600,00
  II.D1762336,6562336,6500,00
  III. A1893652,0092951,6170,39
  III. B22109649,82109649,8200,00
  III. C22156170,95156170,9500,00
  IV. A25163565,40163565,4000,00
  IV. B24176473,50176473,5000,00
  IV. C25200180,04200180,0400,00
  V. A19107756,68107456,5330,16
  V. B1732519,1232319,0020,12
  V. C1649030,6349030,6300,00
  VI. A19151479,68151479,6800,00
  VI. B1781948,1881948,1800,00
  VII. A22137362,41130259,18713,23
  VII. B25111644,64111644,6400,00
  VIII.A25135754,28135754,2800,00
  VIII.B25165666,24165566,2010,04
  IX. A16102664,1385153,1917510,94
  IX. B1692757,9491457,13130,81

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  Monitor SJL   
  Monitor MAT   

  § 2. ods. 1 f

  Odbory a učebné plány

  Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  Počet tried v ročníku34333222224
  šport.prípava          
  Matematika 5.-9.          
  Cudzie jazyky 1.-9.          
  Cudzie jazyky 3.-9.          
  Cudzie jazyky 5.-9.          
  Výtvarná výchova 1.-9.          
  Hudobná výchova 1.-9.          
  Technická výchova 5.-9.          
  Variant1.,2.,3.          
  Iné ( uveďte )          

  Nepovinné predmety

  PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

  Rozširujúce hodiny

  Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

  Štruktúra tried

   Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
  Nultého ročníka   
  Prvého ročníka   
  Bežných tried   
  Špeciálnych tried   
  Pre nadaných   
  Spolu   

  § 2. ods. 1 g

  Zamestnanci

  Pracovný pomer
  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP    
  DPP    
  Znížený úväzok    
  ZPS    
  Na dohodu    

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov   
  vychovávateľov   
  asistentov učiteľa   
  spolu   

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne

  § 2. ods. 1 h

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška  
  2.kvalifikačná skúška  
  štúdium školského manažmentu  
  špecializačné inovačné štúdium  
  špecializačné kvalifikačné  
  postgraduálne  
  doplňujúce pedagogické  
  vysokoškolské pedagogické  
  vysokoškolské nepedagogické  

  § 2. ods. 1 i

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  § 2. ods. 1 j

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

  § 2. ods. 1 k

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 l

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  - stručnú analýzu súčasného stavu

  - potreby a pripravované plány

  § 2. ods. 1 m

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 1 o

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  Návrh opatrení:

  § 2. ods. 2 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  anglicky skolsky klub13 Mgr. Adriana Poľáková
  Anglicky školsky klub17 Mgr. Pavla Borošová
  anglický školský klub18 Mgr. Lucia Bakšiová
  Anglický školský klub14 Mgr. Eleonóra Ďurík
  Anglický školský klub16 Mgr. Katarína Vargová
  Kamaráti13 Silvia Müllerová
  Olympiáda z geografie 5. ročník21 Mgr. Ľudmila Jakubová
  Olympiáda z geografie 6. a 7. ročník6 Mgr. Ľudmila Jakubová
  Olympiáda z geografie 8. a 9. ročník7 Mgr. Ľudmila Jakubová

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Peter Ferenčák

  V Košiciach, 1. júla 2021

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • szsdneperska@gmail.com
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK12 5200 0000 0000 1141 8680 školská jedáleň: SK84 5200 0000 0000 0797 0974
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie