• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Údaje o škole

  Názov školySúkromná základná škola, Dneperská 1, 040 12 Košice
  Adresa školyDneperská 1, 040 12 Košice
  Telefón+421 55 6744838
  E-mailszsdneperska@gmail.com
  WWW stránkawww.dneperska.sk

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menotelefóne-mail
  RiaditeľMgr. Peter Ferenčák  
  ZRŠ   
  ZRŠ   
  ZRŠ   

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
  predseda   
  pedagogickí zamestnanci   
  ostatní zamestnanci   
  zástupcovia rodičov   
  zástupca zriaďovateľa   
  iní   

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o zriaďovateľovi

  Názov
  Sídlo
  Telefón
  E-mail

  § 2. ods. 1 d

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 475

  Počet tried: 24

  Podrobnejšie informácie:
  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried33343222224
  počet žiakov516456716351423542475
  z toho v ŠKD516348628    232

  § 2. ods. 1 e

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP    
  DPP    
  Znížený úväzok    
  ZPS    
  Na dohodu    

  § 2. ods. 1 f

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov   
  vychovávateľov   
  asistentov učiteľa   
  spolu   

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne

  § 2. ods. 1 g

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  § 2. ods. 1 h

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:

  § 2. ods. 1 i

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 j

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  - stručnú analýzu súčasného stavu

  - potreby a pripravované plány

  § 2. ods. 1 k

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  Návrh opatrení:

  § 2. ods. 3 a

  ŠVVP na ZŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: ?

  § 2. ods. 3 b

  Zapísaní žiaci

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023
   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov       

  § 2. ods. 3 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIOBPRCestujem po EurópeCMECZSDEJDopravná výchovaDRAENVETVFIGFJFYZGEG
  I.A               
  I.B               
  I.C               
  II. A1              
  II. B1              
  II. C1,11              
  III. A1,12              
  III. B1,11              
  III. C1,05              
  IV.A1,13              
  IV.B1,21              
  IV.C1,33              
  IV.D1,06              
  V. A1,471,53    1,37       1,68
  V. B1,571,65    1,43       1,87
  V. C1,571,76    1,76       1,95
  VI.A1,481,64    1,76      1,761,76
  VI.B1,541,85    1,88      1,881,92
  VII. A1,611,74    1,78      1,871,78
  VII. B1,532,47    2,05      2,162,05
  VIII. A1,682,05    2,05      1,952,16
  VIII. B1,311,44    1,63      1,691,88
  IX. A1,532,05    2,16      2,422,21
  IX. B1,352,13    1,7      1,831,61

  TriedaGORGGPHRCHUVCHEILIIFVINFINPKMNKAJLNRLOHMUMAT
  I.A               
  I.B               
  I.C               
  II. A   1   1      1
  II. B   1   1      1
  II. C   1   1,06      1
  III. A   1   1      1,18
  III. B   1   1,05      1,21
  III. C   1   1      1,42
  IV.A   1   1,19      1,25
  IV.B   1   1,11      1,47
  IV.C   1   1,22      1,33
  IV.D   1   1,11      1,22
  V. A   1   1,16      1,95
  V. B   1   1      2,17
  V. C   1   1,05      1,67
  VI.A   1,08   1,2      1,84
  VI.B   1,12   1,38      2,12
  VII. A   1,041,48  1      2,13
  VII. B   1,162  1,26      2,16
  VIII. A   1,262,16  1      1,89
  VIII. B   11,81  1      1,88
  IX. A    2,47     1,63   2,42
  IX. B    1,57     1,39   1,83

  TriedaNBVNBVeNBVgNRDNEJNJOBNOBVPCPPVCPRIPDAPAJPUBPVO
  I.A               
  I.B               
  I.C               
  II. A              1
  II. B              1
  II. C              1
  III. A         1 1,18   
  III. B         1 1   
  III. C         1 1,11   
  IV.A         1 1   
  IV.B         1 1,26   
  IV.C         1 1,61   
  IV.D         1 1,17   
  V. A             1,05 
  V. B             1,04 
  V. C             1 
  VI.A      1,12        
  VI.B      1,31        
  VII. A     1,331,48        
  VII. B     1,581,74        
  VIII. A     11,58        
  VIII. B     1,081,44        
  IX. A     1,431,58        
  IX. B     1,311,39        

  TriedaRozšírený anglický jazykRGZRVARMYRŠFRKSRFSRJRPYRAPSJLSPRSEETTPTEH
  I.A           1   
  I.B           1   
  I.C           1   
  II. A          1,041   
  II. B          11   
  II. C          1,111   
  III. A          1,241   
  III. B          1,421   
  III. C          1,421   
  IV.A          1,251   
  IV.B          1,471   
  IV.C          1,831   
  IV.D          1,331   
  V. A          1,631   
  V. B          1,961   
  V. C          1,761   
  VI.A          1,641   
  VI.B          2,381   
  VII. A       1,69  1,911   
  VII. B       1,67  2,261   
  VIII. A       2,08  21   
  VIII. B       2,25  21   
  IX. A       1,27  2,211   
  IX. B       1,43  1,871   

  TriedaTHDTSVTEVTKHTKCTHFTMPTvMUmenie a kultúra - životológiaVLAVUMVYVZEM
  I.A             
  I.B             
  I.C             
  II. A 1         1 
  II. B 1         1 
  II. C 1         1 
  III. A 1       1 1 
  III. B 1       1 1 
  III. C 1       1,11 1 
  IV.A 1       1,31 1 
  IV.B 1       1,21 1 
  IV.C 1       1,5 1 
  IV.D 1       1,11 1 
  V. A1,051,11         1,16 
  V. B11         1,43 
  V. C11,05         1,14 
  VI.A11,08         1,12 
  VI.B1,041         1,12 
  VII. A11         1,04 
  VII. B1,051,05         1,37 
  VIII. A11         1,37 
  VIII. B11         1 
  IX. A11,05         1,32 
  IX. B11,04         1,09 

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  I.A181800
  I.B171700
  I.C161600
  II. A232300
  II. B222200
  II. C191900
  III. A181801
  III. B191900
  III. C191900
  IV.A161600
  IV.B191900
  IV.C181800
  IV.D181800
  V. A191900
  V. B232300
  V. C212100
  VI.A252500
  VI.B262600
  VII. A232300
  VII. B191900
  VIII. A191900
  VIII. B161600
  IX. A191900
  IX. B232300

  § 2. ods. 5 a

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 5 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Ajťáčik0 Peter Zeleňák
  Čo ja viem0 Mgr. Jana Sabolová
  Dneperské kočky0 Ing. Zuzana Madárová, PhD.
  English Plus0 Mgr. Peter Bognár
  LEGO0 Ing. Zuzana Madárová, PhD.
  Lopta je môj kamarát0 Mgr. Michal Bodnár
  Matematický tréning0 Mgr. Gabriela Lipovcová
  Miš Maš16 Mgr. Dagmar Pastulová
  Pohybom si ma nájdi11 PaedDr. Miroslava Ďurišová
  Spevácky14 Mgr. Alena Ferenčíková
  Stolný tenis0 Mgr. Mária Háberová
  ŠKD I.18 Mgr. Lucia Hurová Homolová
  ŠKD II. 16 Mgr. Jana Slivková
  ŠKD III.27 Alena Vargová
  ŠKD IV. 20 Mgr. Adriana Poľáková
  ŠKD IX. 18 Jitka Antožy
  ŠKD V.20 Mgr. Mária Háberová
  ŠKD VI.27 Dagmar Vilinszká
  ŠKD VII. 14 Mgr. Lucia Bakšiová
  ŠKD VIII. 25 Michaela Grocká
  ŠKD X.17 Mgr. Jozef Pachinger
  ŠKD XI. 27 Mgr. Monika Pachingerová
  Šľapajko11 Mgr. Ľubica Muchová
  Túlavé topánky10 Mgr. Katarína Buráková
  Volejbal0 Mgr. Jozef Pachinger
  Z každého rožku trošku13 Mgr. Patrícia Fidlerová
  Zábavné čítanie0 Mgr. Miroslava Tarnóciová

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Peter Ferenčák

  V Košiciach, 21. septembra 2023

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie