• Školský špeciálny pedagóg

    • Školský špeciálny pedagóg je na základnej škole pre žiakov preto, aby žiakom, rodičom, pedagógom účinne pomáhal. Práca špeciálneho pedagóga je zameraná na reedukáciu žiakov, podporu a rozvoj komunikačných a sociálnych zručnosti s cieľom dosiahnuť to, aby sa v škole žiaci dobre cítili, zažívali úspech v kolektíve žiakov, prežívali radosť zo školskej práce a tak z nich vyrástli zdravé a harmonické osobnosti. Školský špeciálny pedagóg sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiaka so zdravotným znevýhodnením. Podieľa sa na vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho programu. V procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby.

     Školský špeciálny pedagóg v našej SZŠ :

     • Pracuje so žiakmi, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie – napríklad poruchy učenia, poruchy pozornosti, narušenú komunikačnú schopnosť, alebo iné ťažkosti, ktoré im sťažujú proces vyučovania
     • s týmito žiakmi pracujú počas vyučovacích hodín aj pedagogickí asistenti, ktorí im umožňujú ľahšie zvládať nároky školy
     • špeciálny pedagóg má na starosti individuálnu intervenciu a reedukáciu, zúčastňuje sa kooperatívneho vyučovania t.j. podľa potreby pracuje školský špeciálny pedagóg so začlenenými žiakmi priamo v triede, realizuje náčuvy (pozorovania začlenených žiakov v ich prirodzenom školskom prostredí, t. j. v triede)
     • cielenými cvičeniami sa snaží ťažkosti, deficity žiakov so ŠVVP napraviť.
     • pri práci využívam odbornú literatúru, pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia, špeciálne pomôcky vyvinuté pre  deti s poruchou učenia, pre deti s NKS, autistov, rôzne edukačné počítačové programy.

     Pod pojmom ťažkosti rozumieme:

     Narušenie čiastkových funkcií v oblasti taktilného vnímania, jemnej a hrubej motoriky, senzomotoriky, sluchového a zrakového vnímania, priestorovej orientácie, pozornosti, pamäti, seriality a intermodality, ktoré sa podieľajú na celkovom procese učenia.

      

     Náplň práce školského špeciálneho pedagóga

     Práca so žiakmi
     So žiakmi školský špeciálny pedagóg pracuje osobitne:

     •  počas výchovných predmetov, prípadne cez voliteľné predmety
     •  so žiakmi precvičuje rozvoj čiastkových funkcií, ktoré im robia problémy a to na  základe diagnostických vyšetrení, záverov
     • cvičenia sú realizované formou hier, pracovných listov
     • cvičenia realizujem systematicky a neustále.

      

     Špeciálnopedagogická intervencia je podriadená súčasným požiadavkám Testovania 9, Testovania 5. Je zameraná hlavne na čítanie s porozumením, na kvantitatívnu stránku písomného prejavu a na zlepšovanie procesov v oblasti matematických zručností a návykov.

      

     Spolupráca s rodičmi

     Do procesu svojej práce zapája špeciálny pedagóg aj rodičov:

     • poskytuje materiály pre rodičov, aby vedeli, ako môžu svojim deťom pomôcť
     • v prípade potreby vysvetlí rodičovi, ako pracovať s dieťaťom a pomôcť mu, pravidelne s ním konzultuje
     • výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických problémov.

      

     Práca s učiteľmi a výchovným poradcom

     Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. Učitelia, výchovná poradkyňa, špeciálna pedagogička a pedagogické asistentky tvoria tím rovnocenných odborníkov. Triednemu učiteľovi je spolu s výchovným poradcom nápomocná pri odborných a individuálnych konzultáciách s rodičmi. Spolupráca s výchovným poradcom sa zameriava najmä na oblasť správania a na absolvovanie celoštátneho testovania piatakov a deviatakov so ŠVVP a na ich umiestnenie na primeraný typ strednej školy.

      

     Spolupráca s centrami psychologických a špeciálno-pedagogických služieb

     Úlohou školského špeciálneho pedagóga je koordinovať proces, za pomoci ktorého sa žiak s problémami v učení stáva žiakom s diagnostikovanou a tolerovanou poruchou učenia. Tento proces vyžaduje spoluprácu nielen rodiča, žiaka, ale aj odborného garanta, ktorým je v tomto prípade CPPPaP, SCŠPP a CŠPP. Školský špeciálny pedagóg je sprostredkovateľom medzi školou, CPPPaP, SCŠPP a CŠPP a zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka.

      

     Spolupráca s poradenskými zariadeniami

     CPPPaP Zuzkin park 10, 04011 Košice, www.cpppapke.sk
     SCŠPP, Komenského 3 04001 Košice, www.centrumsimkova.sk
     CŠPP Bocatiova 1, 040 01 Košice, wwwcsppke.sk
     CŠPP Tešedíkova 3, 040 01 Košice- Barca, www.cspp-tesedikova-barca4.webnode.sk
     CŠPP Opatovská cesta 101, 041 85 Košice, www.stpke.sk
     CPPPaP Slovenskej jednoty 29, 041 32 Košice – Sever, www.cpppapke-okolie.sk

      

     Školská špeciálna pedagogička

     Mgr. Zuzana Hamzová, PhD.

     hamzova.zuzana@dneperska.sk

     Pondelok 7.00 - 16.00

     Utorok 7.30 - 15.00

     Streda 7.30 - 15.00

     Štvrtok 7.30 - 14.30

     Piatok 7.30 - 14.30

     Konzultačné hodiny

     Pondelok 14.00-16.00 hod. Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie