• Profil školy

     • Profil školy

     •     VEDENIE ŠKOLY

           Riaditeľ školy: Mgr. Peter Ferenčák                                

          Zástupkyňa I. stupeň: Mgr. Dagmar Čeljusková        

          Zástupkyňa II. stupeň: Mgr. Júlia Kydonová - štatutárna zástupkyňa RŠ

          Zástupkyňa II. stupeň: Ing. Jana Mesarčová


       

      Výchovný poradca: Mgr. Jana Gičová 

      Školská špeciálna pedagogička: Mgr. Zuzana Hamzová, PhD.

      Vedúca ŠKD: Mgr. Monika Pachingerová        


      Súkromná ZŠ Dneperská 1 je zaradená do siete škôl MŠ SR od 1. septembra 2004 a svoju činnosť realizuje v priestoroch bývalej ZŠ. Patrí k najväčším školám v MČ Nad jazerom. Nachádza sa v príjemnom prostredí, plnom zelene, v blízkosti jazera. Sme plnoorganizovaná základná škola, ktorá v šk. roku 2020/2021 otvorila 24 tried s počtom žiakov 490. Na 1. stupni v ročníkoch 1. – 4. je 13 tried a na 2. stupni v ročníkoch 5. – 9. je 11 tried. Súčasťou školy je Školský klub detí, ktorý pracuje v 11 oddeleniach (z toho 4 anglické školské kluby) s počtom žiakov 256. Samozrejmosťou je poskytovanie stravy v školskej jedálni.

      Výchovu a vzdelávanie žiakov zabezpečuje 50 kvalifikovaných pedagógov a vychovávateľov. Škola má učebňu fyziky, chémie, biológie, výtvarnej a hudobnej výchovy, 2 učebne informatiky,  interaktívne učebne, 2 učebne cudzích jazykov, 2 telocvične, posilňovňu, relaxačnú miestnosť, basketbalové a futbalové ihrisko. Na základe výberu rodičov vyučujeme od 1. ročníka cudzie jazyky.

      Sme modernou školou so slovenskými tradíciami v európskom priestore s celoslovenskou pôsobnosťou, kde výchova a vzdelávanie prebieha v prostredí, v ktorom kvalita komunikácie vytvára úroveň dobrých medziľudských vzťahov, kde sa dáva dôraz na vyváženosť, harmonickosť, integritu výchovy osobnosti, jej intelektuálny, citový, charakterový a mravný rozmer, kde sa chápe osobnosť žiaka ako bytosť slobodná, činná, tvorivá a zodpovedná, kde výchovné prostredie nie je chápané iba ako priestor získavania nových poznatkov, ale je prostredím, v ktorom mladý človek dokáže chápať a rozumieť svojmu postaveniu v spoločnosti a svetu prírody, poznáva seba samého.

      Sme progresívnou školou, ktorá sa snaží každému žiakovi poskytnúť dobré podmienky pre získanie základných kompetencií vo vzdelávaní. Snažíme sa vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v rozvíjajúcej sa spoločnosti, podporovať zdravý životný štýl, dôsledne realizovať program prevencie proti negatívnym javom a civilizačným chorobám a vytvárať čo najlepšie podmienky pre realizáciu edukačného procesu a mimoškolských aktivít.

      Podporujeme rozvoj kľúčových kompetencií cez zážitkové a projektové vyučovanie a rozvoj digitálnych zručností. Podporujeme spoluprácu školy s rodinou, angažovanosť rodičov.
       

      V ČOM SME INÍ...?

      V škole vytvárame príjemné pracovné prostredie a atmosféru plnú dôvery, porozumenia, ktoré zbavuje deti strachu a pochybností o sebe. Pre úspešnú výchovu a vzdelávanie požadujeme úzku spoluprácu s rodinou dieťaťa. Rodičia môžu kedykoľvek sledovať prácu v triede, či spolupracovať ako dobrovoľníci pri zabezpečovaní aktivít školy. Pre žiakov a rodičov organizujeme tradičné aj príležitostné akcie – oslavy, športové a kultúrne podujatia, vianočné besiedky a karnevaly, školy v prírode, športové podujatia.

      Sme škola pre každé dieťa, s modernými vyučovacími metódami a technológiami. Úspešne pripravujeme žiakov na štúdium na všetkých typoch stredných škôl.

        

       

        
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • szsdneperska@gmail.com
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK12 5200 0000 0000 1141 8680 školská jedáleň: SK84 5200 0000 0000 0797 0974
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie