• Informácie

     • Informácie

     •  

      Obedy zadarmo

       

      Vážení rodičia, dotácie na školské obedy aj tento školský rok.
      S účinnosťou od 1. 5. 2023 sa mení zákon 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR.
      Nové znenie zákona https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/544/20230501.html

      Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu reagujú na neustále sa zvyšujúce náklady domácností s deťmi.

      DOTÁCIA na stravu:
      - sa poskytuje na zabezpečenie obeda pre žiaka v základnej škole;
      - sa poskytuje paušálne na obed, za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu;
      - je poskytnutá aj deťom, ktoré sa nemôžu stravovať v školskej jedálni zo zdravotných dôvodov.

      Podmienky poskytnutia dotácie na stravu:
      Podmienkou je písomná žiadosť - návratka zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú podáva písomne - osobne za každé dieťa, v školskej jedálni Dneperská 1, 040 12 Košice, alebo elektronicky na email szssjdneperska@gmail.com.

      žiadosť-návratka

      V prípade, ak dieťa nebude prítomné na vyučovaní a rodič ho neodhlási zo stravy, rodič hradí plnú sumu za obed.

       

       

      Pokyny pre stravníkov 2023/2024

      Vážení rodičia,

      na stránke školy je zverejnený zápisný lístok, ktorý je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať zákonným zástupcom a doručiť do ŠJ.

      Na stravu budete prihlásení len na základe vypísaného zápisného lístka.

      - ŠJ bude zasielať výšku stravného na vašu e-mailovú adresu. Uvedením e-mailovej adresy do zápisného lístka potvrdíte zasielanie výšky stravného na e-mail. 

      - Preplatky za odhlásenú stravu sa odrátajú z platby na nasledujúci mesiac.

      - Pri úhrade je dôležité uviesť do poznámky pre príjimateľa meno stravníka (žiaka)triedu, VS.

      - Odhlasovanie zo stravy je možné cez EDUPAGE, TELEFONICKY alebo OSOBNE ŠJ maximálne do 8:00 hod. ráno.

      - Čipové karty: Každý stravník v našej školskej jedálni je povinný si zakúpiť čipovú kartu. Čipová karta bude stravníkovi vydaná po zaplatení poplatku 3,50 €. Čipová karta je platná po celú dobu stravovania.

      - Stravná jednotka: 1. stupeň  1,50 €, 2. stupeň 1,70 €   (ZMENA od 1. 1. 2023)

      V prípade akýchkoľvek nejasností neváhajte kontaktovať Školskú jedáleň.

      Kontakt ŠJ: 
      tel. č.: 055/6743631                                                         
      e-mail: szssjdneperska@gmail.com
      IBAN: SK58 7500 0000 0040 3035 2494

      Prihláška_2023-2024

      Dotácia na stravu

      - Od 1. 7. 2022 dochádza k zmene v poskytovaní dotácií na stravu

      - Dotácia na stravu je poskytnutá tým deťom, ktorých ani jeden z rodičov neuplatnil daňový bonus, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku

      - Dotácia je poskytnutá deťom nad 15 rokov automaticky.
      Napríklad: Dieťa, ktoré dovŕši 15 rokov 19. 10. 2022, od nasledujúceho mesiaca má nárok na dotáciu 1,30 € na stravu, aj keď rodič poberá 40 € daňový bonus.

      Výška dotácie na stravu

      Dotácia na stravu je 1,30 € na deň (za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu).

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie