• Projekty

     • Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v SZŠ Dneperská 1, Košice

     •  

       

                     

       

      Názov projektu: 

      Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v SZŠ Dneperská 1, Košice

       

      Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  

      Operačný program: 
      Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita 2.2. – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, špecifický cieľ 2.2.2. – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl 

      Poskytovateľ:   

      Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky


      Prijímateľ:   

      Dobrá škola, n.o., Dneperská 1, Košice  

      Celkové výdavky:   163 582,75 EUR  
      Výška NFP:             155 403,61 EUR        Cieľ projektu:

      Zvýšiť kvalitu života, vzdelania kľúčových kompetencií žiakov SZŠ Dneperská 1 Košice prostredníctvom rozvoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry a tým prispieť k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.

      Aktivity projektu:
      Hlavné aktivity:
      • Obstaranie školskej knižnice
      • Obstaranie prírodovednej učebne fyziky
      • Obstaranie polytechnickej učebne
      • Stavebno-technické úpravy
      Podporné aktivity:
      • Riadenie projektu

      Výstupy projektu:

      - zrekonštruovaná školská knižnica s novým interiérovým vybavením,  IKT a knižničným fondom
      - zrekonštruovaná prírodovedná učebňa fyziky s novým interiérovým vybavením a didaktickými pomôckami

      - zrekonštruovaná polytechnická učebňa s novým interiérovým vybavením a didaktickými pomôckami      Začiatok realizácie:   11/2018
      Koniec realizácie:    11/2020


      Verejné obstarávania k projektu:

      Zlepšenie technického vybavenia odborných učební Rôzneho druhu v SZŠ Dneperská 1, Košice - TU

       

      Zverejňovanie zmlúv k projektu:

      Zlepšenie technického vybavenia odborných učební Rôzneho druhu v SZŠ Dneperská 1, Košice - zmluvy - TU

       

      Zverejňovanie objednávok k projektu:

      Zlepšenie technického vybavenia odborných učební Rôzneho druhu v SZŠ Dneperská 1, Košice - objednávky - TU

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • szsdneperska@gmail.com
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK12 5200 0000 0000 1141 8680 školská jedáleň: SK84 5200 0000 0000 0797 0974
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie