• Financovanie

     • Financovanie - školné, ŠKD

     • Výška poplatkov spojených so štúdiom na škole – platná pre novoprijatých žiakov od šk. roka 2022/ 2023

      Školné                           

      30,- €/mesiac     (celková suma za 10 mesiacov je 300,- €)

      Možnosti platby:

      Polročne:            1. polrok platba 150,- €         do 20.09. príslušného školského  roka 

                                   2. polrok platba 150,- €          do 20.01. príslušného školského roka

      Mesačne:           30,- € každý mesiac

      Spôsob platby:

      Platba na účet: SK22 1100 0000 0029 4703 2186, uvádzať  Variabilný symbol  (číslo Zmluvy o vzdelávaní žiaka)

      Platba v hotovosti  u hospodárky školy.

      Zľavy:

      V poradí tretí súrodenec študujúci na škole má štúdium zdarma.

      Zriaďovateľ školy garantuje, že výška školného sa počas celého štúdia žiaka meniť nebude. Avšak  za predpokladu, že zo strany štátu nedôjde k legislatívnym zmenám ohľadom financovania súkromných základných škôl.

       

      Klasický školský klub detí        

      15,- €/mesiac     (celková suma za 10 mesiacov je 150,- €)

      Možnosti platby:

      Polročne:          1. polrok platba 75,-  €         do 20.09. príslušného školského  roka 

                                    2. polrok platba 75,- €          do 20.01.  príslušného školského roka

      Mesačne:           15,- € každý mesiac

      Spôsob platby:

      Platba na účet: SK19 7500 0000 0040 3034 8540, uvádzať  Variabilný symbol  (číslo Zmluvy o vzdelávaní  žiaka)

      Platba na účet šekom na pošte:   (predtlačený šek sa nachádza u hospodárky alebo u vedúcej ŠKD)

      Platba v hotovosti nie je možná.

      Zriaďovateľ školy garantuje, že výška poplatku za ŠKD sa počas štúdia žiaka meniť nebude. Avšak za predpokladu, že zo strany mesta nedôjde k legislatívnym zmenám ohľadom financovania súkromných základných škôl.

      Anglický školský klub detí        

      40,- €/mesiac     (celková suma za 10 mesiacov je 400,- €)

      Možnosti platby:

      Polročne:          1. polrok platba 200,-  €         do 20.09. príslušného školského  roka 

                                    2. polrok platba 200,- €          do 20.01.  príslušného školského roka

      Mesačne:           40,- € každý mesiac

      Spôsob platby:

      Platba na účet: SK19 7500 0000 0040 3034 8540, uvádzať  Variabilný symbol  (Zmluva o vzdelávaní  žiaka)

      Platba na účet šekom na pošte:   (predtlačený šek sa nachádza u hospodárky alebo u vedúcej ŠKD)

      Platba v hotovosti nie je možná.

      Zriaďovateľ školy garantuje, že výška poplatku za ANJ ŠKD sa počas štúdia žiaka meniť nebude. Avšak za predpokladu, že zo strany mesta nedôjde k legislatívnym zmenám ohľadom financovania súkromných základných škôl.

       

      Školská jedáleň                 

      Cena obeda:      I.stupeň    cena: 1,21,- €  

                                   II.stupeň   cena: 1,30,- €   

      Spôsob platby:

      Platba na účet: SK58 7500 0000 0040 3035 2494

      Pri úhrade je dôležité uviesť do poznámky pre prijímateľa meno stravníka (žiaka)triedu, VS.

       

      Jednorazové platby

      Záloha za skrinky na topánky od 3.ročníka až do 9. ročníka  - jednorázovo 2,50 €

      Záloha za čipovú kartu do školskej  jedálne 3,50 €

      Pri odchode žiaka zo školy sa záloha vráti, ak žiak odovzdá kľúč alebo čipovú kartu nepoškodenú

       

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie