O škole

Profil školy

    VEDENIE ŠKOLY

     Riaditeľ školy: Mgr. Peter Ferenčák                                

    Zástupkyňa I. stupeň: Mgr. Dagmar Čeljusková        

    Zástupkyňa II. stupeň: Mgr. Júlia Kydonová - štatutárna zástupkyňa RŠ

    Zástupkyňa II. stupeň: Ing. Jana Mesarčová


 
   

   Výchovný poradca: Mgr. Jana Gičová 

   Školský asistent: Bc. Peter Farbar

   Vedúca ŠKD: Mgr. Monika Pachingerová        


Súkromná ZŠ Dneperská 1 je zaradená do siete škôl MŠ SR od 1. septembra 2004 a svoju činnosť realizuje v priestoroch bývalej ZŠ. Patrí k najväčším školám v MČ Nad jazerom. Nachádza sa v príjemnom prostredí, plnom zelene, v blízkosti jazera. Sme plnoorganizovaná základná škola, ktorá v šk. roku 2019/2020 otvorila 24 tried s počtom žiakov 490. Na 1. stupni v ročníkoch 1. – 4. je 13 tried a na 2. stupni v ročníkoch 5. – 9. je 11 tried. Súčasťou školy je Školský klub detí, ktorý pracuje v 11 oddeleniach (z toho 4 anglické školské kluby) s počtom žiakov 256. Samozrejmosťou je poskytovanie stravy v školskej jedálni.

Výchovu a vzdelávanie žiakov zabezpečuje 47 kvalifikovaných pedagógov a vychovávateľov. Škola má učebňu fyziky, chémie, biológie, výtvarnej a hudobnej výchovy, 2 učebne informatiky,  interaktívne učebne, 2 učebne cudzích jazykov, 2 telocvične, posilňovňu, relaxačnú miestnosť, basketbalové a futbalové ihrisko. Na základe výberu rodičov vyučujeme od 1. ročníka cudzie jazyky.

Sme modernou školou so slovenskými tradíciami v európskom priestore s celoslovenskou pôsobnosťou, kde výchova a vzdelávanie prebieha v prostredí, v ktorom kvalita komunikácie vytvára úroveň dobrých medziľudských vzťahov, kde sa dáva dôraz na vyváženosť, harmonickosť, integritu výchovy osobnosti, jej intelektuálny, citový, charakterový a mravný rozmer, kde sa chápe osobnosť žiaka ako bytosť slobodná, činná, tvorivá a zodpovedná, kde výchovné prostredie nie je chápané iba ako priestor získavania nových poznatkov, ale je prostredím, v ktorom mladý človek dokáže chápať a rozumieť svojmu postaveniu v spoločnosti a svetu prírody, poznáva seba samého.

Sme progresívnou školou, ktorá sa snaží každému žiakovi poskytnúť dobré podmienky pre získanie základných kompetencií vo vzdelávaní. Snažíme sa vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v rozvíjajúcej sa spoločnosti, podporovať zdravý životný štýl, dôsledne realizovať program prevencie proti negatívnym javom a civilizačným chorobám a vytvárať čo najlepšie podmienky pre realizáciu edukačného procesu a mimoškolských aktivít.

Podporujeme rozvoj kľúčových kompetencií cez zážitkové a projektové vyučovanie a rozvoj digitálnych zručností. Podporujeme spoluprácu školy s rodinou, angažovanosť rodičov.
 

V ČOM SME INÍ...?

V škole vytvárame príjemné pracovné prostredie a atmosféru plnú dôvery, porozumenia, ktoré zbavuje deti strachu a pochybností o sebe. Pre úspešnú výchovu a vzdelávanie požadujeme úzku spoluprácu s rodinou dieťaťa. Rodičia môžu kedykoľvek sledovať prácu v triede, či spolupracovať ako dobrovoľníci pri zabezpečovaní aktivít školy. Pre žiakov a rodičov organizujeme tradičné aj príležitostné akcie – oslavy, športové a kultúrne podujatia, vianočné besiedky a karnevaly, školy v prírode, športové podujatia.

Sme škola pre každé dieťa, s modernými vyučovacími metódami a technológiami. Úspešne pripravujeme žiakov na štúdium na všetkých typoch stredných škôl.

  

 

  

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
    Dneperská 1, 040 12 Košice
  • +421 55 674 48 38
    Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria