• Mesačné plány práce

     • september

     • 4. 9.                 Slávnostné otvorenie školského roka
      5. 9.                 Zasadnutie PK výchov
      5. 9.                 Začiatok vyučovania podľa rozvrhu hodín 2. – 9. roč. – 3. až 5. vyuč. hodina
      8. 9.                 „Nezabudnutí susedia“ – pre žiakov 8. a 9. roč. - deň Pamätného dňa obetí holokaustu
      8. 9.                 Didaktické hry – I. stupeň
      11. 9.               Zasadnutie PK MAT a INF
      13. 9.               Úvodné stretnutie nových členov školského parlamentu
      14. 9.               Zasadnutie PK DEJ – schválenie plánu práce
      14. 9.               Účelové cvičenie – ukončenie 11.40
      14. 9.               Piknik v ŠKD
      18. 9.               Kompletizácia a úprava TVVP a UO
      18. 9.               McDonald's Cup - registrácia
      18. 9.               Pracovná porada – o 15.00 hod.
      18. 9.               Rodičovské združenie 1. – 9. ročník o 16.00 hod.

      - o 15.45 stretnutie rodičov 9. roč. s vých. poradcom
      19. 9.               Otvorenie školskej anglickej knižnice
      20. – 21. 9.      Exkurzia pre žiakov 5. roč. – archeoskanzen N. Myšľa
      21. 9.               Exkurzia Botanická záhrada – 8. A (1.- 3. vyuč. hod.)
      21. 9.               Medzinárodný deň mieru
      22. 9.               Svetový deň bez áut v ŠKD – bicykle a kolobežky
      22. 9.               Biela pastelka – zbierka
      25. 9.               Svetový deň srdca – športové súťaže v ŠKD
      25. 9.               Stratégie a metódy na podporu aktívneho učenia sa žiakov - inovačné vzdelávanie - 14.00 – 16.30
      25.- 29. 9.       Vstupné previerky z MAT a SJL – 3.- 4. roč.
      25.- 29. 9.       Hýb sa Dneperská – Európsky týždeň športu
      26. 9.               R. vysielanie + aktivity: Európsky deň jazykov
      27. 9.               Svetový deň mlieka na školách – ochutnávka mlieka
      27. 9.               Exkurzia na Šomošku – 9. A/B
      28. 9.               Zasadnutie pedagogickej rady o 14,30
      29. 9.               Návšteva školskej knižnice – 1. roč.

      29. 9.               Noc výskumníkov – 5. B, 9. A - OC Optima

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie