• Mesačné plány práce

     • 1. 6.                 MDD – aktivity v triedach                                                                                                                   

      2. 6.                 Malý čitateľ – školské kolo                                                                                                  

      2. – 3. 6.          Rodičovské združenie – on line                                                                                                        

      3. – 4. 6.          Stretnutie s rodičmi budúcich prvákov                                                                                             

      7. 6.                 Zasadnutie PR – 1. st. o 14.00, 2. st. o 14.30                                                                                     

      7. 6.                 Svetový deň životného prostredia v ŠKD (čistenie okolia školy)                                                       

      8. 6.                 Beseda s psychológom PhDr. Trebuňákom– téma dospievanie – 7.B – 2.–3. vyuč. hod.  

      8. 6.                 Fotografovanie tried – 1. stupeň                                                                                          

      8. 6.                 Matematické Ta3 – 3. kolo                                                                                                  

      9. 6.                 Monitoring – 9. roč.                                                                                                            

      9. 6.                 Exkurzia do Krásnej – ŠKD – pátranie po kultúrnych pamiatkach                                     

      10.– 18. 6.       Výstupné testy v 2. a 4. ročníku SJL, MAT                                                                         

      12. 6.               Svetový deň oceánov v ŠKD                                                                                               

      15. 6.               Vedecký brloh                                                                                                                       

      15. 6.               Dopraváčik                                                                                                                           

      17. 6.               Pátrač Tino v ŠKD – vyhodnotenie                                                                                     

      17. 6.               Výlet – jasovská jaskyňa – 2.B, 4.B                                                                                    

      18. 6.               Medzinárodný deň piknikov – piknik v ŠKD                                                                      

      21. 6.               Zasadnutie PK SJL                                                                                                               

      21. 6.               Výlet Prešov – lanové centrum – 1.A, 1.B, 1.C                                                                   

      22. 6.               MAŠO - Malá školská olympiáda                                                                                        

      22. 6.               Zasadnutie PK DEJ                                                                                                              

      23. 6.               Finančná gramotnosť 5. – 9. roč.                                                                                                         

      23. 6.               Výlet Prešov – lanové centrum – 3.A, 3.B, 3.C                                                                   

      23. 6.               Zasadnutie PR – hodnotenie a klasifikácia za 2. polrok - o 12.30                                 

      24. 6.               Výlet – jaskyňa Domica – 2.C, 2.D                                                                                     

      28. 6.               Výlet Prešov – lanové centrum – 2.A, 4.A, 4.C                                                                  

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • szsdneperska@gmail.com
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK12 5200 0000 0000 1141 8680 školská jedáleň: SK84 5200 0000 0000 0797 0974
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie