• Zápis do 1. ročníka

    • Zápis prvákov na šk. rok 2023/2024

    • Na základe rozhodnutia zriaďovateľa SZŠ Dneperská 1, Košice sa osobný zápis detí do 1. ročníka uskutoční

     14. apríla 2023 (piatok) od 14.00 do 18.00 hod.

     Zápis bude prebiehať prezenčne za osobnej prítomností detí a obidvoch zákonných zástupcov. So sebou je potrebné priniesť občiansky preukaz obidvoch zákonných zástupcov a kópiu rodného listu dieťaťa.
     Pre zjednodušenie zápisu uprednostňujeme elektronické podávanie prihlášok, ktoré je možné vyplniť na webovej stránke školy. Prosíme o dodržanie diakritiky pri uvádzaní osobných údajov v súlade s platnými dokumentami (rodný list a občiansky preukaz zákonných zástupcov).

     V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na szsdneperska@gmail.com, alebo na tel. č. riaditeľa školy 0915 949 509.

     Ďakujeme Vám rodičia za prejavenú dôveru zapísať svoje dieťa na našu školu.

      

  • Vážení rodičia, milí predškoláci!

   Jedným z významných období v živote dieťaťa je nástup do školy. Pre dieťa je to prechod z obdobia „hier“ do obdobia „povinností“. Je to však aj obdobie zvýšenej záťaže pre rodičov.
   V dnešnej náročnej, uponáhľanej dobe plnej moderných výdobytkov techniky, keď sa stále hovorí o dôležitosti vzdelania, akosi očakávame, že dnešné deti sa rýchlo, niektoré ešte v škôlke, naučia čítať, písať, počítať, dokonca zapnúť, vypnúť počítač, naštartovať internet či ovládať mobilný telefón.
   Veľkým prínosom doby je zároveň skutočnosť, že detskí psychológovia, špeciálni pedagógovia a výchovní poradcovia sa čoraz viac sústreďujú na psychickú a sociálnu pripravenosť detí pred nástupom do školy.

    

   Do prvej triedy sa zapisuje každé dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku dovŕši vek 6 rokov a dosiahlo školskú spôsobilosť. Rodič môže požiadať o odklad nástupu svojho dieťaťa o jeden rok, a to na základe odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ základnej školy už v rámci zápisu detí na povinnú školskú dochádzku nebude môcť rozhodovať o žiadosti zákonných zástupcov o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, ale odporučí, aby zákonný zástupca požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania. Vo výnimočných prípadoch môže zákonný zástupca dieťaťa požiadať o prijatie na povinnú školskú dochádzku aj u dieťaťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku ku dňu nástupu do školy. V takomto prípade musí rodič doložiť súhlasné stanovisko detského lekára a tiež zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Deti je možné zapísať na povinnú školskú dochádzku aj na diaľku. Zákonní zástupcovia môžu splnomocniť osobu na Slovensku, aby zapísala dieťa do niektorej základnej školy. Splnomocnená osoba sa preukáže rodným listom dieťaťa, splnomocnením od zákonných zástupcov dieťaťa a svojim občianskym preukazom. Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľa školy o povolenie navštevovať základnú školu v zahraničí. V prípade nezapísania dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, sa rodič dopustí priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta.

    

   Budúci prvák by mal vedieť:

   • samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky

   • správne vyslovovať všetky hlásky

   • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách

   • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené

   • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi

   • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej predlohy

   • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu

   • naučiť sa naspamäť detskú básničku alebo pesničku

   • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach

   • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"

   • poznať svoje meno, priezvisko a adresu bydliska. Vymenovať členov rodiny, poznať ich prácu;

   • orientovať sa v okolí domu, poznať v okolí najdôležitejšie budovy;

   • vedieť, kde je škola, poznať cestu do školy;

   • osvojovať si základné pravidlá správania sa chodca v cestnej premávke, signály pre chodcov a dopravné značky;

   • poznať najznámejšie profesie a druhy prác dospelých, stroje a náradia, s ktorými pracujú, ich funkciu;

   • šetrne zaobchádzať s predmetmi;

   • vedieť pomenovať bežné predmety v okolí, ich vlastnosti (farbu, tvar, veľkosť a pod.), určiť materiál, z ktorého sú zhotovené a jeho vlastnosti;

   • poznať základné farby, rozlišovať doplnkové;

   • rozoznávať časové označenie častí dňa, roka a postupne názvy dní v týždni;

   • poznať a pomenovať najznámejšie kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie;

   • poznať znaky ročných období;

   • spoznávať základné prírodné zákonitosti, vedieť sa správať v prírode;

   • poznať a pomenovať bežné domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá. Rozlišovať ich vonkajšie typické znaky, spôsob života a starostlivosť ľudí o ne;

   • poznať a pomenovať časti tela, zmyslové orgány a zásady starostlivosti o zdravie;

   • poznať vlastnosti piesku, hliny, kameňa, snehu, ľadu, vody, základné javy neživej prírody. Správne označovať prírodné javy (slnko, dážď, vietor,.....).

    

  • ČO NAŠA ŠKOLA PONÚKA?

    • Školský klub, výučbu cudzích jazykov, možnosť navštevovať záujmové krúžky, prácu so školským pedagógom, spoluprácu so školským psychológom, vyučovanie v počítačovej učebni, prácu s internetom, vyučovanie prostredníctvom interaktívnej tabule, jazykové laboratórium, pobyty v Škole v prírode, výchovu k zdravému spôsobu života, školskú jedáleň, organizovanie akcií, osláv, športových podujatí, pozitívnu a priateľskú pracovnú atmosféru.

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie