• Školský parlament

     • Štatút školského parlamentu

     • Preambula

       

           Vedomí si toho, že na svete žijú deti, ktoré nemajú šťastné detstvo a sú porušované ich práva, chceme na našej škole založiť parlament detí, ktorého cieľom bude podpora vyučujúcim, triednym učiteľom, vedeniu školy a spolužiakom.

       

           Budeme sa dožadovať svojich práv, ale predovšetkým plniť si svoje povinnosti.

       

           Naše heslá:

      „Správaj sa voči ostatným tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe.“

      „Nerob im to, čo nechceš, aby oni robili tebe.“

       

      Článok I

      Zloženie Školského parlamentu

       

      1. Školský parlament je zložený zo zástupcov tried 5. – 9. ročníkov, pedagogických pracovníkov a vedenia školy.

       

      2. Vedenie školy:

      Riaditeľ školy: Mgr. Peter Ferenčák

      Zástupkyne riaditeľa školy: Mgr. Júlia Kydonová

                                                   Ing. Jana Mesarčová

                                                    

      3. Zástupcovia tried:

       

      Trieda

      Predseda triedy

      Podpredseda triedy

      V. A

         

      V. B

         

      V. C

         

      VI. A

         

      VI. B

         

      VII. A

         

      VII. B

         

      VIII. A

         

      VIII. B

         

      IX. A

         

      IX. B

         

       

       

      4. Z poverenia  riaditeľa školy Mgr. P. Ferenčáka Školský parlament vedie vyučujúca občianskej náuky Mgr. Adriana Halčáková.

       

      Článok II.

      Poslanie Školského parlamentu

       

      1. Školský parlament je garantom dodržiavania práv dieťaťa na škole.

      2. Školský parlament vedie žiakov k solidarite a zodpovednému správaniu formou podpory charitatívnych projektov.

      3. Školský parlament aplikuje prvky demokracie na škole a vedie žiakov k aktívnemu občianstvu.

      4. Školské parlament pripravuje a realizuje rôzne podujatia pre žiakov školy.

      5. Školský parlament rešpektuje základné etické normy.

      6. Školský parlament prijíma opatrenia na zlepšenie školského prostredia.

       

      Článok III.

      Práca Školského parlamentu

       

      1. Školský parlament pracuje podľa vypracovaného plánu práce  na konkrétny školský rok.

      2. Členovia Školského parlamentu sa stretávajú raz mesačne, príp. podľa potreby.

      3. Každá trieda má v parlamente zastúpenie jedného žiaka – predsedu triedy. V prípade neprítomnosti predsedu triedy sa zasadnutí  musí zúčastniť jeho zástupca – podpredseda triedy.

      4.  V prípade nespokojnosti s činnosťou predsedu triedy  majú žiaci právo kedykoľvek ho odvolať hlasovaním v triede a zvoliť si nového predsedu triedy.

      5. Predseda triedy je povinný na triednickej hodine vo svojej triede informovať o novinkách zo zasadnutia, príp. prináša podnetné návrhy zo svojej triedy.

      6. Školský parlament prezentuje svoju činnosť prostredníctvom nástenky občianskej náuky, školského rozhlasu a internetovej stránky.

      7. O dôležitých otázkach sa hlasuje, dospelí členovia parlamentu majú iba poradný hlas.

      8. Zasadnutia parlamentu sú verejné, môže sa ich zúčastniť každý žiak našej školy.

      9. Na pomoc žiakom pri riešení ich problémov je zriadená na prízemí Schránka dôvery.

       

       

      Článok IV.

      Záverečné ustanovenia

       

           Tento štatút nadobúda právoplatnosť

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • szsdneperska@gmail.com
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK12 5200 0000 0000 1141 8680 školská jedáleň: SK84 5200 0000 0000 0797 0974
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie