• Školský parlament

     • Štatút školského parlamentu

     • Úvodné ustanovenia

       

      1. Školský parlament (ďalej len ŠP) tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Poslaním parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov.

      2. ŠP vedie žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti.

      3. ŠP je samosprávna skupina detí, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde parlamentu, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov.

       

      Článok I.

      Poslanie a kompetencie školského parlamentu

       

      1. ŠP je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania tak, aby pri tom neporušoval školské iné zákony platné v SR.

      2. ŠP plní funkciu kontaktu medzi žiakmi a vedením školy.

      3. Členmi ŠP sú zastupovaní všetci žiaci školy.

      4. ŠP je garantom dodržiavania práv dieťaťa na škole.

      5. ŠP vedie žiakov k solidarite a zodpovednému správaniu formou podpory charitatívnych projektov.

      6. ŠP prvky demokracie na škole a vedie žiakov k aktívnemu občianstvu.

      7. ŠP pripravuje a realizuje rôzne neformálne podujatia a aktivity pre žiakov školy.

      8. ŠP rešpektuje základné etické normy.

      9. ŠP prijíma opatrenia na zlepšenie školského prostredia, podieľa sa na tvorbe a zabezpečovaní dodržiavania školského poriadku.

       

      Článok II.

      Organizácia školského parlamentu

       

      1. ŠP je zložený zo zástupcov tried 5. – 9. ročníka a má 12 členov. Jednotlivých členov parlamentu si volia žiaci v príslušnej kmeňovej triede. Z voľby člena parlamentu sa vyhotovuje zápisnica s prezenčnou listinou.
      2. Predsedu ŠP si volia členovia ŠP spomedzi seba tajným hlasovaním na prvom zasadnutí. Na zvolenie predsedu ŠP sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov.
      3. Funkčné obdobie predsedu a členov ŠP je jeden školský rok
      4. ŠP je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie ŠP je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov ŠP.
      5. Na zasadnutí ŠP sa zúčastňuje pedagogický zamestnanec určený riaditeľom školy, ktorý nemá hlasovacie právo, dohliada na riadny priebeh zasadnutí a informuje spolu s predsedom ŠP vedúcich zamestnancov školy o záveroch zasadnutia ŠP.

       

      Článok III.

      Práca školského parlamentu

       

      1.  ŠP pracuje podľa vypracovaného plánu práce  na konkrétny školský rok.

      2.  Členovia ŠP sa stretávajú raz mesačne, príp. podľa potreby.

      3.  Stretnutia členov parlamentu zvoláva predseda, ktorý pripravuje aj program zasadnutia.

      4.  Z každého zasadnutia sa vyhotovuje zápisnica s prezenčnou listinou.

      5.  Zástupca každej triedy je povinný na triednickej hodine vo svojej triede informovať o novinkách zo zasadnutia, príp. prináša podnetné návrhy  zo svojej triedy.

      6.  ŠP prezentuje svoju činnosť prostredníctvom nástenky, školského rozhlasu a internetovej stránky.

      7.  O dôležitých otázkach sa hlasuje.

      8.  Zasadnutia parlamentu sú verejné, môže sa ich zúčastniť každý žiak našej školy.

      9.  Na pomoc žiakom pri riešení ich problémov je zriadená na prízemí Schránka dôvery.

      10. Náklady na činnosť ŠP sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy.

       

       

      Článok IV.

      Záverečné ustanovenia

       

         1. Štatút ŠP je povinný rešpektovať každý člen ŠP.

         2. Štatút ŠP sa môže meniť a dopĺňať .

         3. Tento štatút ŠP bol schválený na zasadnutí dňa 13. 9. 2022 a týmto dňom vstupuje do platnosti.

       

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie