• Školskí koordinátori a vedúci MZ a PK

    • PK slovenského jazyka (SJL)
      Mgr. Eva Šafranková Konečná
      
     PK dejepis (DEJ, OBN, ETV, NBV, PUB, GEG)
      Mgr. Adriana Halčáková
      
     PK prírodovedných predmetov (BIO, FYZ, CHE)
      Mgr. Jana Sabolová
      
     PK cudzích jazykov (ANJ, NEJ, FRJ)
       Mgr. Silvia Barlogová
      
     PK matematiky (MAT, INF)
      Mgr. Katarína Staňová
      
     MZ 1. - 4. ročník (SJL, PVC, VLA, PRV, INF)
      Mgr. Dagmar Pastulová

     MZ 1. - 4. ročník (MAT, VYV, TEH, HUV, ETV, NBV, PRI)
      Mgr. Ingrid Urbánová

     MZ Školského klubu detí
      Mgr. Monika Pachingerová

     Koordinátor environmentálnej výchovy
      Silvia Müllerová


     Koordinátor prevencií a VMR
      Mgr. Monika Pachingerová
      
     Koordinátor Školy podporujúcej zdravie
      Mgr. Monika Pachingerová

     Koordinátor práce so Školským parlamentom
      Mgr. Adriana Halčáková
      
     Koordinátor krúžkovej činnosti
      Mgr. Mária Cicoňová
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie