Školné

Výška poplatkov spojených so štúdiom na škole

Školné 150,- €/rok 1. polrok platba 75,- € do 20. 09. príslušného školského roka 
                                2. polrok platba 75,- € do 20. 01. príslušného školského roka

Platba v hotovosti u hospodárky školy.

Platba na účet: SK22 1100 0000 0029 4703 2186, uvádzať Variabilný symbol (Zmluva o vzdelávaní žiaka)

Na základe vzájomnej dohody je školné možné platiť aj mesačne.

Zriaďovateľ školy garantuje, že výška školného sa počas celého štúdia meniť nebude, za predpokladu, že zo strany štátu nedôjde k legislatívnym zmenám ohľadom financovania základných škôl.


Školský klub detí 100,- €/rok 1. polrok platba 50,- € do 20. 09. príslušného školského roka
                                                
2. polrok platba 50,- € do 20. 01. príslušného školského roka

Platba v hotovosti nie je možná.

Platba na účet: SK 12 5200 0000 0000 1141 8680, uvádzať Variabilný symbol (Zmluva o vzdelávaní žiaka)

Platba na účet šekom na pošte:   (predtlačený šek sa nachádza u hospodárky alebo u vedúcej ŠKD)

Na základe vzájomnej dohody je školné možné platiť aj mesačne.

Zriaďovateľ školy garantuje, že výška poplatku za ŠKD sa meniť nebude, za predpokladu, že zo strany mesta nedôjde k legislatívnym zmenám ohľadom financovania základných škôl.


Anglický Školský klub detí 400,- €/rok Platby mesačné po 40,- € do 20. dňa v mesiaci

Platba v hotovosti nie je možná.

Platba na účet: SK 12 5200 0000 0000 1141 8680, uvádzať Variabilný symbol (Zmluva o vzdelávaní žiaka)

Platba na účet šekom na pošte: (predtlačený šek sa nachádza u hospodárky alebo u vedúcej ŠKD)

Zriaďovateľ školy garantuje, že výška poplatku za ŠKD sa meniť nebude, za predpokladu, že zo strany mesta nedôjde k legislatívnym zmenám ohľadom financovania základných škôl.


Školská jedáleň cena obeda pre I. stupeň je 1,30 € z toho 1,20 € dotácia ÚPSVaR
                                                pre II. stupeň je 1,30 € z toho 1,20 € dotácia ÚPSVaR

Doplatok rodiča činí 0,10 € /obed, šeky budú vydané 2x vždy za I. a II. polrok príslušného šk.r.

Platba šekom alebo cez účet: SK 84 5200 0000 0000 0797 0974


Jednorazové platby

Záloha za skrinky na topánky od 3. ročníka až do 9. ročníka - jednorázovo 2,50 €

Záloha za čipovú kartu do školskej jedálne 3,50 €

- pri odchode žiaka zo školy sa záloha vráti, ak žiak odovzdá kľúč alebo čipovú kartu nepoškodenú

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
    Dneperská 1, 040 12 Košice
  • +421 55 674 48 38
    Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria