Názov projektu: 

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v SZŠ Dneperská 1, Košice

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  

Operačný program: 
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita 2.2. – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, špecifický cieľ 2.2.2. – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl 

Poskytovateľ:   

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky


Prijímateľ:   

Dobrá škola, n.o., Dneperská 1, Košice  

Celkové výdavky:   163 582,75 EUR  
Výška NFP:             155 403,61 EUR  Cieľ projektu:

Zvýšiť kvalitu života, vzdelania kľúčových kompetencií žiakov SZŠ Dneperská 1 Košice prostredníctvom rozvoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry a tým prispieť k zabezpečeniu ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.

Aktivity projektu:
Hlavné aktivity:
• Obstaranie školskej knižnice
• Obstaranie prírodovednej učebne fyziky
• Obstaranie polytechnickej učebne
• Stavebno-technické úpravy
Podporné aktivity:
• Riadenie projektu

Výstupy projektu:

- zrekonštruovaná školská knižnica s novým interiérovým vybavením,  IKT a knižničným fondom
- zrekonštruovaná prírodovedná učebňa fyziky s novým interiérovým vybavením a didaktickými pomôckami

- zrekonštruovaná polytechnická učebňa s novým interiérovým vybavením a didaktickými pomôckamiZačiatok realizácie:   11/2018
Koniec realizácie:    08/2019


Verejné obstarávania k projektu:

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební Rôzneho druhu v SZŠ Dneperská 1, Košice - TU

 

Zverejňovanie zmlúv k projektu:

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební Rôzneho druhu v SZŠ Dneperská 1, Košice - zmluvy - TU

 

Zverejňovanie objednávok k projektu:

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební Rôzneho druhu v SZŠ Dneperská 1, Košice - objednávky - TU

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
    Dneperská 1, 040 12 Košice
  • +421 55 674 48 38
    Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria