• Dištančné vzdelávanie

     • Základné informácie pre školský rok 2020/2021

     • V priebehu školského roka môžu nastať rôzne varianty prerušenia vyučovania, na ktoré sa škola pripravila v uplynulých dňoch:

       

      • Ak sa vyučovania nezúčastňuje iba niekoľko jednotlivých žiakov triedy, postupujeme  analogicky, ako keď je žiak krátkodobo chorý.
      • Ak sa vyučovania nezúčastňuje celá trieda na dobu max. 5 pracovných dní, učiteľ vyučujúci jednotlivé predmety zadá jednorazové zadania, ktoré si po návrate do školy so žiakmi vyhodnotí.
      • Ak sa vyučovania nezúčastňuje celá trieda viac ako 5 pracovných dní, žiaci prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

       

      Dištančné vzdelávanie budeme realizovať v týždňových cykloch, pričom každý cyklus sa začne nasledujúcim dňom od nastúpenia na dištančnú formu vzdelávania.

      Pre vzdelávanie pomocou IKT škola pripravila týždenný rozvrh hodín pre vyučovanie dištančnou formou pre každú triedu 1. a 2. stupňa.

      Dĺžku hodiny si podľa vhodnosti volí vyučujúci, neprekračuje však 45 minút. Rozvrh hodín obsahuje hodiny pre celú triedu alebo hodiny určené na konzultácie o zadaniach v menších skupinách.

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
   • +421 55 674 48 38 Školská jedáleň: +421 55 674 36 31
   • Dneperská 1, 040 12 Košice Slovakia
   • číslo účtu na platbu školného: SK 22 1100 0000 0029 4703 2186 Pre ľahšiu identifikáciu platby (školného alebo ŠKD) uvádzajte, prosíme, variabilný symbol (číslo zmluvy) počas celého štúdia žiaka na našej škole. Ďakujeme. platba ŠKD: SK19 7500 0000 0040 3034 8540 školská jedáleň: SK58 7500 0000 0040 3035 2494
   • facebook.com/dneperska
  • Prihlásenie