Predmet zákazky: Stavebné práce pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v SZŠ Dneperská 1, Košice“

Oznámenie o výsledku postupu zadávania zákazky:
                                   
Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky

 

Termín zverejnenia výzvy: 13. 11. 2018

Termín na predkladanie ponúk: 26. 11. 2018 do 13,00 hod.

Dokumenty na stiahnutie: Výzva na predkladanie ponúk

                                          Projektová dokumentácia

                                          Výkaz výmer

                                          Zoznam ekvivalentných výrobkov

                                          Čestné vyhlásenie - Súhlas s podmienkami súťaže

                                          Návrh zmluvy o dielo

                                          Čestné vyhlásenie k podmienkam účasti

                                          Čestné vyhlásenie - súhlas s návrhom zmluvy

                                          Formulár Ponuka

                                              

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná škola, Dneperská 1, 04012 Košice
    Dneperská 1, 040 12 Košice
  • +421 55 674 48 38
    Školská jedáleň: +421 55 674 36 31

Fotogaléria